DigiBros Agency Gizlilik Politikası

 DigiBros Agency’de kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede DigiBros Agency, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. DigiBros Agency tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında müşterileri (direkt hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişiler) hakkında sahip olduğu bilgiler için Veri Sorumlusu ve müşterileri adına sakladığı ve işlediği 3. kişi bilgileri için Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

DigiBros Agency tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, DigiBros Agency satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve DigiBros Agency ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

Kişisel Bilgileriniz

 • Adınız, soyadınız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,

İletişim Bilgileriniz

 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz

İletişim Kayıtları

 • Bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikayet bildirmeniz halinde, ya da diğer DigiBros Agency ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer DigiBros Agency internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde
 • Belirli bir DigiBros Agency hizmetini ya da ürününü satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, DigiBros Agency ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikayet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde ya da diğer DigiBros Agency ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer DigiBros Agency internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde
 • DigiBros Agency internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Sizin adınıza herhangi bir yatırım hesabınızı yönetmemizi talep etmeniz durumunda,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Size en uygun yatırımlardan haberdar etmek, bu yatırımlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size özel yatırım teklifi sunma ve kampanyalar hakkında bilgi verme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,

dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, yatırım danışmanlığı ve servislerin analizi, kampanya, yatırım stratejisi belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, DigiBros Agency’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • DigiBros Agency nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
 • İcra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili merciler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,

dâhil, hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda DigiBros Agency akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.digibrosagency.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize email yoluyla info@digibrosagency.com‘a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.